Zápis z XV zasedání:Zápis XV sedání

audit obec 16

Souhrnna_sestava_2017-06-15_05-48

Zápis z XIV. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 10.03.2017 od 19.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 10. 03. 2016 od 19.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček, Magdalena Divišová
Omluven: 0
Občané: p. Vlasta Roubíková, p. Antonín Holub, p. Vítězslav Roubík, p. Václav Fiala, p. Jana Liptáková, p. Lipták Petr, p. Jiří Matějka
Program:
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Schválení aktuálního rozpočtového opatření číslo 1/ 2017
3.) Návrhy a opatření na dodržování pořádku v obci
4.) Diskuse a schválení návrhů na řešení jímek, drenáží… u bytového domu
5.) Diskuse
6.) Usnesení, Závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Marie Fábiková a Josef Novotný
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Marií Fábikovou a Josefem Novotným.
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Zastupitelé jednohlasně schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty na následující kvartální období od 1.4. 2017 do 30.6.2017. Jedná se o všechny nájemníky, kteří mají řádně uhrazené nájemné.
Dále v této souvislosti informovala starostka zastupitele s jednotlivým výjádřením všech zastupitelů k novým nájemníkům, a to P.Pravda s J. Kvapilová a manželé Bidmonovi, ti se stávají novými nájemníky po vystěhovaných- p.Verner a Šmídovi.
Dále došlo po odsouhlasení zastupitelstvem k úpravě jednoho nájemního vztahu, a to konkrétně u nájemní smlouvy mezi obcí Těchařovice a panem Jiřím Fábikem. Nyní bude nájemní vztah upraven tak, že nájemníkem se stává Jiří Fábik a Marie Fábiková + ostatní členové domácnosti.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
2.) Schválení rozpočtového opatření číslo 1/ 2017
Zastupitelé OZ schválili rozpočtové opatření číslo 1/ 2017. To je přílohou tohoto zápisu č. 1.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
3.) Návrhy a opatření na dodržování pořádku v obci
Zastupitelé OZ probrali situaci pořádku v obci a schválili, že všichni nájemníci bytů obce Těchařovice budou povinni (minimálně jeden člen na domácnost) vykonat na dohodu o provedení práce činnost v oblasti údržby obce v rozsahu 5 odpracovaných hodin na kalendářní kvartál (3 měsíce), které však budou finančně nájemníkům uhrazeny, a to 100 Kč/ hodinu.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
4.) Diskuse a schválení návrhů na řešení jímek, drenáží aj. u bytového domu
Zastupitelé projednaly možné varianty rekonstrukce jímky u bytového domu, varianty čističky, a drenáže kolem bytového domu. Čistička se ukázala být problémem z důvodu vlastnictví pozemků pod a kolem bytového domu. V úvahu tak tedy připadá oprava nebo výměna jímky. Do příštího zasedání se pokusíme vypracovat konkrétnější návrhy díly a cenových nabídek, aby byly připraveny podklady ke schválení a ještě v roce 2017 se mohla akce uskutečnit.
5.) Diskuse, usnesení, závěr
- Starostka informovala zastupitelstvo o úpravě rozpočtu 2017, kterou provedlo Ministerstvo financí, a to, že zrušili některé položky a zavedly nové. Konkrétně v našem případě se jedná o položku 1351 (zrušena). Částka, která na ní byla- 5400.- byla převedena na položku 1381 (nová).
- P. Fábiková- chtěla se informovat, jak to vypadá s problematikou přívodu vody ke stavení paní Kubátové, která odebírá vodu obecní z vodárny u bytového domu. Jedná se o to, že paní Kubátová žádá, zda by šlo na odběr vody učinit věcné břemeno, ale vzhledem k tomu, že potrubí vede přes několik cizích pozemků (pod nimi), obec nemá žádná práva k tomu, aby takové břemeno mohla vydat.
- P. Fábiková- informovala se, jak bude probíhat akce kácení stromů na pozemcích obce. Jedná se o stromy, na které bylo podáno již několik žádostí o jejich skácení. Konkrétně manželé Březinovi žádali obecní úřad již v roce 2002, resp. 22.6.2002. Manželé vlastní chalupu v bezprostřední blízkosti a dosahu těchto stromů, bojí se nebezpečí v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. (žádost je přílohou č.2). Opakovaná žádost stejnými lidmi byla podaná dne 21.5.2007 a 13.4.2015. V roce 2015 (23.3.2015) se k žádostem o pokácení nebezpečných stromů přidal další majitel domu v dosahu a blízkosti stromů, konkrétně paní Vojířová. Obecní úřad tak z důvodu opakovaných žádostí a důvodného nebezpečí vyhověl a stromy z bezpečnostních důvodů nechal pokácet.
- P. Lipták- informoval o opětovných konfliktech v soužití občanů v bytovém domě. Jedná se nyní o konflikt mezi manželi Liptákovými a p. Chmelařovou. Dochází k častým pokřikům a urážkám mířeným na děti, které si údajně hrají v blízkosti automobilů.
- P. Divišová- informovala o zhoršeném stavu komunikace směr Kletice, která po zimně praská a zhoršuje se její kvalita. Obecní úřad se tak pokusí zjistit možnosti opravy a její údržby před další zimou, aby nedošlo k rozsáhlejším poškození.

Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 23.12.2016 od 19.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 23. 12. 2016 od 19.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček, Magdalena Divišová
Omluven: 0
Občané: p. Jana Liptáková, p. Oldřich Bezděk, p. Lipták Petr, p. Jiří Matějka
Program:
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Schválení aktuálního rozpočtového opatření číslo 4/ 2016
3.) Schválení rozpočtu obce Těchařovice na rok 2017
4.) Diskuse
5.) Usnesení, Závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: David Grünthal a Magdalena Divišová
Hlasování: pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Davida Grünthala a Magdalenu Divišovou.
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Zastupitelé jednohlasně schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty na následující kvartální období od 1.1. 2017 do 31.3.2017. Jedná se o všechny, kteří vzorně platí nájemné. Tj.: p. Ptáček, p. Chmelařová, p. Roubíkovi, p. Bezděk R., p. Liptákovi, p. Bezděk O. a p. Fábik.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
V této souvislosti se dále jednalo o dvou bytech, které měly být vystěhovány a předány. Jedná se o byty, které byly pronajaty p. Vernerovi a Šmídům. Tito bývalí nájemníci stále nedodrželi podmínky, byty nevystěhovali a zdržují se v bytech neoprávněně. Celá situace bude dále řešena v následujících dnech.
Na byty jsou další žadatelé, kteří předložili žádost. Jedná se o rodinu Bidmonových a p. Pravdu s partnerkou. Dle aktuální situace (vystěhování bývalých nájemníků, kteří obývají neoprávněně byty a tudíž brání novým nájemníkům v nastěhování) bude svoláno další zasedání zastupitelstva v lednu.
2.) Schválení rozpočtového opatření číslo 4/ 2016
Zastupitelé OZ schválili rozpočtové opatření číslo 4/ 2016. To je přílohou tohoto zápisu č. 1.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
3.) Schválení rozpočtu obce Těchařovice na rok 2017
Zastupitelé OZ schválili Návrh rozpočtu obce Těchařovice pro rok 2017. Rozpočet byl schválen jako schodkový na paragrafy. Je přílohou tohoto zápisu č. 2.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
4.) Diskuse, usnesení, závěr
- Diskuse probíhala především v obecné rovině, a to k bodu č. 1- o bývalých nájemnících, kteří nedodržují podmínky nájemní smlouvy. Nyní se čeká na soudní příkaz k vystěhování.
- Dále byl řešen pořádek v obci, v souvislosti s tím, že je stále málo lidí ochotných vykonávat práce v obci na dohodu o provedení práce, i přes to, že většina lidí je na úřadech práce, pobírají finanční podpory v nezaměstnanosti, tráví převážnou většinu času v bytech, a i přes to, si odmítají přivydělat a práci vykonat. Do příštího zasedání by bylo dobré vytvořit návrhy, jak lidi, kteří jsou ochotni pracovat pro obec odměnit, nejspíše v podobě odpuštění části nájemného aj…
Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 19:40 hod.

Zápis z XII. zasedání zastupitelstva obce 
konaného dne 11.11.2016 od 20.00 hod. na OÚ Těchařovice
 Jednání zastupitelstva se konalo dne 11. 11. 2016 od 20.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
 Přítomno:  7 členů zastupitelstva  – zastupitelstvo je usnášeníschopné
 Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček, Magdalena Divišová
 Omluven: 0
 Občané :   p. Michal Šmíd, p. Jana Liptáková, p. Antonín Holub, p. Vlasta Roubíková, p. Roman Ševčík, p. Vlastimil Verner, p. Jana Chmelařová, p. Renata Matoušková, p. Vítězslav Roubík, p. Oldřich Bezděk, p. Blanka Hattová
 Program :
 1.) Řešení platební morálky nájemníků obecních bytů a v návaznosti na tuto situaci prodloužení daných nájemních smluv
2.) Schválení aktuálního rozpočtového opatření číslo 3/ 2016
3.) Diskuse
4.) Usnesení, Závěr
 Zahájení
 Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Marie Fábiková, Josef Ptáček
 Hlasování :   pro :   7          proti : 0               zdržel se : 0       
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a paní Marii Fábikovou.
 1.) Řešení platební morálky nájemníků obecních bytů a v návaznosti na tuto situaci prodloužení daných nájemních smluv
 Opět proběhla diskuse na téma, které bylo detailně probráno na XI. Zasedání zastupitelstva obce. Bohužel nedošlo k žádné nápravě a nájemníci, jichž se tento bod týká, nesplnili podmínky nastavené zastupiteli na XI. Zasedání. Pro zopakování, podmínkou bylo, aby zmínění nájemníci měli uhrazen nájem minimálně do září 2016 vč. Ani u jednoho (pana Šmída a Vernera) se tak bohužel nestalo a nájem nebyl ani z převážně většiny uhrazen a dluh vůči obci tak stále trvá. Zastupitelé se pro to jednohlasně usnesli nad tím, že těmto dvěma nájemníkům již nebude dále nájemní smlouva prodloužena a tím pádem tak ke konci listopadu tohoto roku končí nájemní vztah a nájemníci (rodiny i členové celé domácnosti: Šmídovi, Verner) musí k poslednímu dni: 30.11.2016 předat vyklizený byt, který dle nájemní smlouvy bude v pořádku a způsobilý k nastěhování dalším nájemníkům.
 Celá tato problematika, jak dohled nad samotným vystěhováním nájemníků, tak nad získáním dlužné částky nájemného od současných nájemníků povede právní kancelář, advokát p. Janík.
Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0 
 
Vzhledem k neustále se opakujícímu problému s dlouho neuhrazeným nájmem některých nájemníků navrhla starostka obecné ustanovení, které bude platit pro všechny, jak současné, tak nové nájemníky. Nové ustanovení zní: Každý nájemník se smí opozdit s úhradou nájemného pouze ve lhůtě PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ MĚSÍC + JEDEN ZPĚT. Pokud nájemník tuto lhůtu nedodrží, bude automaticky na následném zasedání zastupitelstva nájemní vztah ukončen a již se nájemní smlouva danému nájemníkovi neprodlouží. 
Jednohlasně bylo odsouhlaseno i to, že každý nový nájemník uhradí z tohoto důvodu kauci ve výši dvou nájmů. Nájemní smlouva tak bude podepsána oběma stranami až po úhradě této kauce.
Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0 
 
 2.) Schválení rozpočtového opatření číslo 3/ 2016 
 Zastupitelé OZ schválili rozpočtové opatření číslo 3/ 2016. To je přílohou tohoto zápisu č. 1.
         Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0
 
 3.) Diskuse a Závěr
 - p. Ševčík a p. Holub- v krátkosti bylo zastupitelstvo informováno a konfliktu, který proběhl mezi p. Chmelařovou, p. Holubem a p. Ševčíkem, kdy došlo dokonce k fyzickému napadení před bytovým domem. Této situace se věnuje i policie, která vše šetří, proto se k tomuto problému zastupitelstvo vrátí, až obdrží nějaké vyrozumění o situaci a závěru ze strany vyšetřujících. 
- p. Fábiková- informovala o stále se opakujícím problému, kdy běhají po obci psi bez vodítka a dohledu majitele. Opět starostka zdůraznila, že se to nesmí opakovat vzhledem k tomu, že je v obci více dětí a psů, a musí se předcházet situacím, kdy by mohl být někdo zraněn. Pokud k nápravě nedojde a lidi budou stále toto bezpečnostní pravidlo porušovat, dojde k přísnějším opatřením. 
- p. Bělinová- informovala zastupitele o plánu na rok 2017, který bude zahrnutý do rozpočtu na rok 2017, a to opravu nebo instalaci nové jímky u bytového domu. S tím související terénní úpravy, jako je např. drenáž okolo bytového domu. Stále se nájemníci potýkají s problémem, že se do již staré a skoro nefunkční jímky stahuje dešťová voda a po každém dešti se ihned jímka naplní a nateče do sklepů, které následně vyplaví. Náklady na průběžné vyvážení jímky jsou vysoké, a tak se předpokládá, že se investice v krátkém časovém intervalu navrátí. Po novém roce se tak bude diskutovat o návrzích, jakou variantu zastupitelé zvolí. Dále starostka vznesla dotaz na ostatní zastupitele že pokud mají nějaký další návrh o investicích, které by bylo na příští rok potřeba, aby o tom informovali a byl návrh zanesen do Návrhu rozpočtu obce na rok 2017. V této souvislosti navrhl p. Grünthal výměnu oken v dalším bytě.
 Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 20:40 hod

Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce 
konaného dne 13.9.2016 od 19.30 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 13. 9. 2016 od 19.30 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
 Přítomno:  6 členů zastupitelstva  – zastupitelstvo je usnášeníschopné
 Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček, 
 Omluven: Magdalena Divišová
 Občané :   p. Michal Šmíd, p. Jana Liptáková, p. Václav Fiala, p. Antonín Holub, p. Vlasta Roubíková, p. Roman Ševčík, p. Vlastimil Verner, p. Jana Chmelařová, p. Renata Matoušková
Program :
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Schválení nákupu obecního traktůrku na sekání travin v obci
3.) Řešení celkového úklidu v obci, především bytového domu
4.) Diskuse
5.) Usnesení, Závěr
Zahájení
 Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Radoslav Bezděk, Josef Novotný
 Hlasování :   pro :   6          proti : 0               zdržel se : 0       
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Radoslava Bezděka a Josefa Novotného.
 1. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Nejprve proběhla diskuze k tomuto bodu, následně zastupitelstvo hlasovalo o prodloužení smluv.
Zastupitelé obce schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty beze změn, a to od data 1.10.2016 do data 31.12.2016. Pro nájemníky Chmelařová, Bezděk R., Roubíkovi, Ptáček, Liptákovi, Bezděk O., Fábik. 
Hlasování :   pro : 6              proti : 0          zdržel se : 0 
Pan Verner je nyní s platbou nájemného opožděn, stalo se tak poprvé, zastupitelstvo schválilo prodloužení minimálně následujícího zasedání zastupitelstva, které proběhne první týden v listopadu. K dalšímu prodloužení nájemní smlouvy však dojde pouze tehdy, bude-li doplacen nájem v den zastupitelstva nejméně do konce září vč.
Hlasování :   pro : 6              proti : 0          zdržel se : 0 
 
Dále pak rodina Šmídových, ti jsou taktéž s platbou nájemného opožděni, avšak je to opakovaně řešeno již delší dobu, nyní je uhrazen nájem jen do konce března 2016, čili už půl roku je nájem neuhrazen a dlužná
částka tak velmi narůstá. V tomto případě se jedná již o poslední výzvu k nápravě, pokud nebude nájemné též uhrazeno v den zasedání zastupitelstva v listopadu 2016 minimálně do konce září vč., již se nájemné neprodlouží a bude se tak rodina Šmídových muset ihned odstěhovat.
Hlasování :   pro: 5              proti: 1 (Fábiková- navrhovala u Šmídových již dále neprodlužovat)      zdržel se: 0 
 
2. Schválení nákupu obecního traktůrku na sekání travin v obci 
 Zastupitelé OZ schválili nákup traktůrku v hodnotě 72.000 Kč. Dále se řešil provoz a manipulace s ním. Schváleno bylo následující: Traktůrek bude parkován u p. Grünthala v přístřešku (Těchařovice čp. 6), obsluhou stroje bude prozatím (než bude z jakýchkoliv důvodů stanoveno jinak) pověřen p. Grünthal a p. Ševčík. Na 15. 10. 2016 je předběžně navrhnuto svolání obecní brigády na úpravu terénu (kameny a výmoly), aby mohl stroj bezpečně upravovat všechny obecní plochy.
         Hlasování :   pro : 6              proti : 0          zdržel se : 0
 
 3. Řešení celkového úklidu v obci, především bytového domu
 Zastupitelé řešili situaci pořádku v obci. Nejdůležitější částí bylo to, že obci proběhla kontrola hasičského záchranného sboru a následně technikem preventistou požární ochrany. Bylo shledáno několik nedostatků, a tím nejdůležitějším bylo: dřevo a hranice z něj v bezprostřední blízkosti budovy. Dřevo patří panu Fábikovi a Šmídovi. Ti tak byli tímto vyrozuměni, že musí dřevo v nejbližší době od budovy odstranit a přesunout do bezpečné vzdálenosti. Dále neprůchodnost chodeb ve sklepech v bytovém domě čo. 31. Na chodbách je spoustu věcí, které brání v bezpečném pohybu a průchodu. Byl tak správce a obyvatelé této budovy vyrozuměni, a vyzváni k neodkladnému odklizení a nápravě. Další nedostatky jsou uvedeny ve zprávě od techniků PO a budou následně odstraňováni.
Preventista PO dále připravil a zpracoval Požární řád obce Těchařovice, ten byl po dobu 15 ti dnů vyvěšen na úřední desce, byl schválen zastupiteli obce a vchází tak v platnost.
 
4.  Diskuse
 - Diskuse proběhla jen v obecném duchu bez konkrétních připomínek.
 Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 20:20 hod

Zápis z X. zasedání zastupitelstva obce 
konaného dne 29.9.2016 od 18.00 hod. na OÚ Těchařovice
 Jednání zastupitelstva se konalo dne 29. 9. 2016 od 18.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
 Přítomno:  7  členů zastupitelstva  – zastupitelstvo je usnášeníschopné
 Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček, Magdalena Divišová
 Omluven : 0
 Občané :   p. Michal Šmíd, p. Petr Lipták, p.Jana Liptáková, p. Oldřich Bezděk, p. Václav Fiala, p. Antonín Holub, p. Vlasta Roubíková, p .Vítězslav Roubík, p.Jan Bidmon
Program :
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Schválení závěrečného účtu a roční závěrky za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těchařovice za rok 2015
3.) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016
4.) Schválení výše nájemného za pozemky panu Ing. Buzickému
5.) Schválení prodeje pozemků č. 1164/11 a č. 1110/10 panu Václavu Fialovi
6.) Diskuse
7.) Usnesení 
8.) Závěr
Zahájení
 Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Marie Fábiková, Josef Ptáček
 Hlasování :   pro :   7          proti : 0               zdržel se : 0       
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a Marii Fábikovou.
 
1. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Nejprve proběhla diskuze k tomuto bodu, následně zastupitelstvo hlasovalo o prodloužení smluv.
Zastupitelé obce schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty beze změn, a to od data 1.7.2016 do data 30.9.2016. Pro nájemníky Chmelařová, Bezděkovi, Verner, Roubíkovi, Ptáček, Liptákovi, Bezděk, Fábik. A od data 1.7.2016 do data 31.7.2016 pro nájemníky Šmídovi, kteří musí do konce července uhradit nájemné, které je v prodlení, a to min. za první kvartál, a zařídit řádné elektro připojení do bytu.
Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0 
                      
2. Schválení závěrečného účtu a roční závěrky za rok 2015
 Zastupitelé OZ schválili Roční závěrku a Závěrečný účet obce Těchařovice za rok 2015, a to s výhradou. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je přílohou tohoto zápisu. Všichni byli seznámeni s jednotlivými body a zpráva s popisem nápravných opatření byla zaslána 30.6. 2016 na Krajský úřad, odbor kontroly.
Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0
 
 3. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016 
 
 Zastupitelé schválili jednohlasně rozpočtová opatření č. 1. Viz. Příloha.
 Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0
 
 
4. Schválení  výše nájemného za pozemky pod bytovým domem panu Ing. Buzickému
        Zastupitelé prošli došlé návrhy a žádosti pana Buzického, které obecní úřad obdržel ve věci nájemného pod budovou obce- bytovým domem. Pan Buzický žádá nájemné i zpětně za rok 2013, 2014 a 2015. První žádost, kterou prý odeslal, ale z důvodu špatné adresy a jiné pošty nedorazila, proto zastupitelstvo obce vyhoví až následné žádosti, a odsouhlasilo proplacení za období dvou let zpětně, čili za rok 2014 a 2015, a to do konce tohoto roku. Celková výše ročního nájemného byla též odsouhlasena dle poslední žádosti- na 12 500Kč. Starostka dle těchto odsouhlasených záležitostí připraví smlouvy k podpisu s panem Buzickým o obcí.
Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0
 
 5. Schválení prodeje pozemků č. 1164/11 a č. 1110/10 panu Václavu Fialovi
 Zastupitelstvo prodiskutoval na IX zasedání žádost pana Fiali na odkoupení pozemků přilehlých k jeho stávajícím, z důvodu výstavby nového bezpečnějšího oplocení. Záměr byl zveřejněn po dobu 15 ti dnů, nikdo nepodal žádné odvolání a ani obecní úřad neobdržel jinou nabídku na tyto pozemky. Zastupitelstvo odsouhlasilo částku ve výši 10.000Kč (desettisíckorun). Smlouvy budou starostkou připraveny v následujících dnech.
Hlasování pro částku za pozemky ve výši 10.000Kč:   pro : 5              proti : 0          zdržel se : 2 (Fábiková, Ptáček)
Hlasování pro prodej pozemků :   pro : 5              proti : 0          zdržel se : : 2 (Fábiková, Ptáček)
 
 6. Diskuse
 -p.Fábiková- připomněla blížící se akci ve Vrančicích, Tuplák, na který naše obecobvykle  přispívá sponzorským darem, letos byla zastupitelstvem odsouhlasena částka 3.000Kč.
Hlasování :   pro : 7              proti : 0          zdržel se : 0
-dále upozornila na stále neposkládané dřevo před bytovým domem, které náleží p. Vernerovi, ten bude následně opětovně vyzván ke srovnání.
Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 19:30 hod

Zápis z IX. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 31.3.2016 od 18.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 31.3.2016 od 18.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Ptáček, Magdalena Divišová
Omluven : Josef Novotný
Občané : p. Roman Ševčík, p. Jana Chmelařová, p. Václav Fiala, p. Antonín Holub, p. Vlasta Roubíková, p .Jiří Fábik, p. Vítězslav Roubík,
Program :
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Projednání výroby zvonu do kapličky
3.) Schválení bezúplatného převodu pozemku 1121/1 ostatní plochy, silnice
4.) Schválení zrušení jednotky požární ochrany
5.) Projednání problematiky pozemků pod bytovým domem čp 30 a 31 a schválení výše nájemného požadovaného majitelem pozemku
6.) Schválení záměru prodeje několika metrů z obecního pozemku panem Václavem Fialou
7.) Diskuse
8.) Usnesení
9.) Závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: David Grünthal a Josef Ptáček
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Davida Grünthala a Josefa Ptáčka.

1. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Nejprve proběhla diskuze k tomuto bodu, následně zastupitelstvo hlasovalo o prodloužení smluv.
Zastupitelé projednali hlavně jeden případ, kdy je již velký dluh jedné rodiny na nájemné. Této rodině se tak prodlouží nájemní smlouva o jeden kvartál (3 měsíce), ale s výhradou a pokud bezpodmínečně nebude z velké části, respektive při červnovém zasedání nebude dluh minimálně do konce dubna tohoto roku uhrazen, již nebude nájemní smlouva mezi obcí Těchařovice a touto rodinou prodloužena a rodina tak bude muset obecní byt uvolnit. Tato rodina dostane písemné vyrozumění o tomto rozhodnutí zastupitelstva.
Zastupitelé obce schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty beze změn, a to od data 1.4.2016 do data 30.6.2016.
Pro nájemníky Chmelařová, Bezděkovi, Verner, Roubíkovi, Ptáček, Šmídovi, Liptákovi, Bezděk, Fábik
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0

2. Projednání výroby zvonu do kapličky

Zastupitelé byli seznámení s částkou vybraných finančních prostředku ve veřejné sbírce na opravu či výrobu nového zvonu v kapličce, která ke dni konání zastupitelstva činní 6 837 Kč. Dále starostka informovala o kontrole zvonu pověřenou zvonařskou firmou, která vše důkladně zkontrolovala, navrhla jako postup výrobu zvonu nového a jako základní cenu vyčíslila úkon na částku 46 200 kč, bez práce, dopravy a dalších drobných prací, které by s realizací souvisely. Zastupitelé se tak shodli na názoru, že se veřejná sbírka prodlouží, nyní se nový zvon vyrábět nebude a tento bod se opět otevře k projednání při červnovém zasedání obce.
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0

3. Schválení bezúplatného převodu pozemku 1121/1 ostatní plochy, silnice
Zastupitelé byli seznámení s podklady pro převod zmíněného pozemku. Tento proces byl zahájen jiř v roce 1995 bývalým starostou obce Těchařovice, pan Dušek, následně bylo jednáno i následnou starostkou paní Schneiderovou a nyní je již potřeba doložit k dokumentům usnesení stávajícího zastupitelstva, že souhlasí převodem pozemku do vlastnictví obce. Zastupitelé tak dokumenty prošli a usnesli se jednohlasně, že s převodem pozemku č. 1121/1 ostatní plochy, silnice o výměře 13 325 m2, souhlasí. (Na zmíněném pozemku je již umístěna stavba- silnice, směr Tušovice, jedná se o pozemek pod stavbou).
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0

4. Schválení zrušení jednotky požární ochrany

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontroly Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, která byla provedena za účelem kontroly dokumentace na obecním úřadu Těchařovice, a dodržováním povinností stanovených předpisy o požární ochraně, dále pak kontrolu připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany u subjektu obce Těchařovice.
Obce Těchařovice vzhledem k počtu obyvatel a vybavenosti k těmto zásahům bohužel není schopna akceschopnosti a proto zastupitelé obce souhlasí se zrušením jednotky požární ochrany. Tuto ochranu by nám tak na základě smlouvy a povolením Hasičského sboru zajišťovala obec Vrančice.
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0

5. Projednání problematiky pozemků pod bytovým domem čp 30 a 31 a schválení výše nájemného požadovaného majitelem pozemku

Zastupitelé projednali návrh advokátního zástupce, pana Buzického, který byl písemně doručen obecnímu úřadu. V něm jsou uvedeny požadované částky za nájemné pozemků 71/3 a 72. (viz příloha). Zastupitelé se shodli, vzhledem k tomu, že p. Buzický vlastní jen ideální poloviny pozemků, že obec souhlasí s hrazením ročního nájemného za tuto polovinu využívaných pozemků částku 10.000 Kč. Vzhledem k tomu, že p. Buzický žádá nájemné i zpětně, a to od data 5.9.2012, zastupitelstvo se shodlo, uhradit nájemné za období maximálně dva roky zpětně, čili za rok 2014 a 2015. Tato částka 20.000Kč by byla uhrazena až koncem roku 2016. Návrh zastupitelstva bude panu Buzickému předložen, když bude s návrhem souhlasit, starostka obce je pověřena s ním nájemní smlouvu za těchto podmínek uzavřít.
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0

6. Schválení záměru prodeje části pozemku 1164/1 a 111/6
Pan Václav Fiala podal na obecní úřad žádost o odkoupení části obecního pozemku, z důvodu výstavby nového plotu, jedná se tak o část přilehlé plochy vedoucí v bezprostřední blízkosti jeho stávajících pozemků. (viz příloha). Z pozemku 1164/1 se jedná o 141 m2 a z pozemku 1110/6 o 20m2. Zastupitelé schválili záměr prodeje, avšak musí být ještě vyřízeny záležitosti s tím spojené, jedná se totiž o pozemky na stávající cestě, která je využívána jako komunikace směr Hořejany.(na cestě dle katastrální mapy, fyzicky vede cesta v jiných místech). Než tedy dojde k samotnému prodeji, musí starostka obce vyřešit tuto problematiku pozemků pod stávající cestou- stavbou.
Hlasování : pro : 4 proti : 0 zdržel se : 2

7. Diskuse
- P.Grünthal- vysvětlil problematiku k žádosti manželů Březinových, kteří vlastní dům v obci Těchařovice, využívaný jako chatu. Ti opakovaně od roku 2002 podávají žádosti na povolení pokácení několika velmi vzrostlých stromů na obecních pozemcích. Z důvodu, že jsou stromy dlouhodobě neudržované, přerostlé, a již zasahují do el. vedení. Proces pokácení by vyžadoval odbornou manipulaci, použití plošiny… Celkové náklady byly vyčísleny zhruba na částku 30.000Kč, které nyní nemá obec k dispozici, proto bylo zastupitelstvem kácení oddáleno, nebo bylo navrženo, ať si žadatelé pokácí stromy na vlastní náklady.
- P.Fábiková- opětovně se tázala, zda by mohl správce bytového domu být přítomný na schůzích. Bude mu to doporučeno, avšak to není jeho povinností.
- P.Roubíková- informovala o opakujících se neshodách s rodinou p.Chmelařové. Tyto dvě rodiny mezi sebou vedou neustálé neshody, a slovní napadání. Ze strany jim bylo doporučeno rychlé vyjasnění situace, a nastolení nějakého fungujícího režimu, jinak by museli zastupitelé učinit nějaké nápravné opatření, nejspíše v neprodloužení nájemní smlouvy jedné z rodin. Bude se tak dále projednávat na červnovém zasedání zastupitelstva.
Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 19:30 hod

Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 29.10.2015 od 18.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 29.12.2015 od 18.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček, Magdalena Divišová
Omluven : 0
Občané : p. Michal Šmíd, p. Petr Lipták, p. Roman Ševčík, p. Jana Chmelařová, p. Václav Fiala, p. Antonín Holub, p. Vlasta Roubíková, p .Jiří Fábik, p. Vlastimil Verner
Program :
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015
3.) Schválení návrhu rozpočtu obce Těchařovice na rok 2016
4.) Diskuse
5.) Usnesení
6.) Závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Magdalena Divišová, Josef Novotný
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Novotného a Magdalenu Divišovou.

1. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Nejprve proběhla diskuze k tomuto bodu, následně zastupitelstvo hlasovalo o prodloužení smluv.
Zastupitelé obce schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty beze změn, a to od data 1.1.2016 do data 31.3.2016.
Pro nájemníky Chmelařová, Bezděkovi, Verner, Roubíkovi, Ptáček, Šmídovi, Liptákovi, Bezděk, Fábik
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

2. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015

Zastupitelé schválili jednohlasně rozpočtová opatření č. 5. Viz. Příloha.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

3. Schválení návrhu rozpočtu obce Těchařovice na rok 2016
Zastupitelé prošli a prodiskutovali body rozpočtu a navržený rozpočet jednohlasně schválili. Vycházelo se především z roku předešlého. Rozpočet je schválen jako schodkový na paragrafy.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

4. Diskuse

-p.Fiala- navrhl zahájit veřejnou sbírku na zvon v obecní kapličce. Stávající zvon je poškozen a nelze jej opravit. Návrh zněl, že sbírka bude zahájena 1.1.2016, a to do konce března 2016, na IX. Zasedání zastupitelstva bude starostka obce informovat, kolik bylo ve sbírce vybráno, zbytek potřebné částky doplatí obec. Starostka obce byla zastupitelstvem pověřena k držení vybraných prostředků po dobu sbírky. Bude veden jmenný seznam dobrovolných dárců. Zvon pak bude na jaře objednán a v létě nainstalován, následně pak při slavnostní akci zprovozněn.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

-p.Bezděk- upozornil na výročí obce, a to 760 let, výroční alce bude spojena se zprovozněním zvonu
-p.Bělinová- informovala o Silvestrovské akci, kdy obec ve spolupráci s politickou stranou ČSSD poskytnou prostředky k oslavě Nového roku. Připraveno bude pohoštění a novoroční ohňostroj
-p.Fábiková- tázala se na odklizení dříví u přistřešků u bytového domu. Byla odsouhlasena na předchozím zasedání, že zde bude instalace přístřešku na popelnice. P. Bezděk, jakožto majitel dříví informoval, že do 14 dnů dřevo zpracuje a prostor přenechá k realizaci přístřešku
-p.Fábiková- tázala se, zda bude k dispozici topné dříví z obecního lesa. Starostka se zeptá obecního hajného, jaký stav dříví v lese by s k těmto účelům mohl využít a bude informovat
-p.Fábiková- tázala se, jak vypadá situace se stromy u domu (chalupy) rodiny Březinových, kteří opětovně již po několik let zasílají žádosti na obecní úřad s požadavkem a souhlasem o pokácení cca 4 stromů, které jim stíní, padá z nich listí na jejich pozemek, zasahují do elektrického vedení a rodina se bojí případných padlých větví, které zasahují do prostoru nad jejich pozemkem. Stav dotčených stromů bude odborně posouzen a dle výsledku posouzení budou následně bud ořezány do bezpečné podoby, či pokáceni
-p.Novotný- informoval na zastupitelstvu obce, jako zaměstnanec ZOD Hrádek, že na schůzi zmíněného zemědělského družstva bylo sjednáno, že bude naší obci poskytnuta vždy jednou za rok částka ve výši 10.000 Kč na údržbu obecních komunikací, které družstvo využívá svými těžkými stroji a zemědělskou technikou
-p.Roubíková- informovala o hádce vzniklé před bytovým domem kvůli psím exkrementům. Tato problematika je nyní velmi aktuální a bohužel často dochází k porušování předpisů, že si každý obyvatel má po svém psovi exkrementy uklízet. Vznikla bouřlivá diskuze na toto téma, ovšem nebylo zatím navrženo žádné vhodné řešení. Padly návrhy na sběrné koše…Vše bude opětovně projednáváno
-starostku obce žádal pan Buzický, který má od obce pronajatých několik pozemků ke svému zemědělskému využití, o začlenění ještě několika drobných pozemků, které nyní využívá, ale nejsou ve smlouvě historicky uvedeny a nebyly tak prozatím zpoplatněny. Nájemní smlouvu na pozemky tak starostka aktualizuje a pozemky do smlouvy zahrne. Jedná se o pozemky: 26/10, 77/1, 223/2
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

-p.Šmíd- tázal se, jak to vypadá s opocením částí pozemku, určenému dětem, kde stojí prolejzačka pro děti a další věci k jejich vyžití. Zastupitelstvo navrhlo oplocení firmou, která již oplocovala prostor vodárny. Starostka následně oplocení objedná a bude tak zrealizováno
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

-p.Fábik- informoval, že v bytě, který má p. Fábik v nájmu nefungují akumulační kamna a tímto žádal o povolení k jejich demontáži. Demontáž bude probíhat v odborném provedení elektrikářem, který kamna bezpečně odpojí
Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 19:30 hod

Zápis z VII. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 2.10.2015 od 18.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 02.10.2015 od 18.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 6 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček
Omluven : Magdalena Divišová
Občané : p. Jitaka Šmídov, p. Jana Liptáková, p. Roman Ševčík, p. Antonín Holub, p. Vítězslav Roubík, p. Vlasta Roubíková, p.Jiří Fábik, p.Denisa Krátká
Program :
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Schválení rozpočtového opatření č. 3 a 4/2015
3.) Diskuse
4.) Usnesení , Závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Ptáček a Marie Fábiková
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : O
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a paní Marii Fábikovou.

1. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Nejprve proběhla diskuze k tomuto bodu, a to opětovaně k soužití obyvatelů a k udržování pořádku v bytových domech.
-Opětovně se řešila problematika zavírání vchodových dveří, popř. příliš hlasité jejich zavírání (zabouchávání). Starostka navrhla, že pokud se lidi mezi sebou nedomluví, nebudou dveře po sobě zavírat, budou rušit noční klid atd., nezbyde jiné řešení, než zabudovat kamerový systém do společných prostor a následně řešit prohřešky s konkrétními obyvateli.
-Hlavním tématem k tomuto bodu bylo řešení nepořádku kolem bytového domu. Konkrétně hromady starých oken a dveří potřené nátěrovou hmotou, určené jejich majitelem p. Fábikem k pálení v zimním období. K této situaci byl již p. Fábik obeslán dopisem od pana místostarosty, aby se k věci vyjádřil a škodlivý materiál odstranil, že si obec výslovně nepřeje, aby z důvodu počkození obecního majetku (kamen a komína) tyto věci spaloval. P. Fábik přinesl vyjádření od firmy Staler spol s r.o. o nezávadnossti materiálu po hloubkovém odstranění laků a barev z povrchu (obec následně prověří vyjádření firmy), (foto materiálu bez úpravy je jako příloha tohoto zápisu). Vzniklé řešení situace je, že p. Fábik umožní kontrolu a dokumentaci materiálu ve sklepě, tak, aby nebylo pochyb o použití dřeva na topení opravdu až po jeho úpravě.

Dále se řešilo skladování dřeva na topení po složení před domem. Nájemníci byli vyrozuměni, že by si dřevo měli složit do úhledných hranic na pozemku nejdéle do 14 dnů po přivezení. Tak aby nevznikal nevzhledný bordel kolem domu.
Zastupitelé obce schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty beze změn, a to do data 31.12.2015.
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0 pro nájemníky Chmelařová, Bezděkovi, Verner, Roubíkovi, Ptáček, Šmídovi, Liptákovi, Bezděk
Pro: 5 proti: O zdržel se: 1 (Grunthal) pro nájemníka Fábika

2. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 a č. 4/2015

Zastupitelé schválili jednohlasně rozpočtová opatření č. 3 a 4. Viz. Příloha.
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 0

3. Diskuse

- P. Fábiková- do autobusové budky byl jednou z obyvatelek v dobré vůli nainstalován odpadkový koš, který je nyní neustále přeplněný a vzniká tak nepořádek v celé budce. Starostka v následné době domluví, kdo bude koš obstarávat a vynášet.
- P. Fábiková- tlumočila přání jedné obyvatelky, která sousedí svým pozemkem vedle pozemku pod bytovým domem, že jí roste křoví přes její plot a zda by obec zařídila jeho vysekání. Starostka vzala na vědomí a následně bude řešit odstranění přerostlé trávy.
- P.Bezděk- se tázal, zda by šlo zřídit kontejner na papír. Starostka následně zavolá na technické služby a vyzjistí podmínky instalace do obce.
- P.Roubíková- se tázala, zda by šla pořídit na bytový dům čísla popisná. Budou tak v krátké době zakoupena, aby byla zřetelná a byla dobře na budově vidět.
- Byl vznesen dotaz, jak s uskladněním popelnic. Po debatě na toto téma byl navržen přístřešek, který by přiléhal na některou z budov, kvůli zlepšení konstrukce přístřešku, tak aby popelnice mohly být venku a nezapáchaly ve sklepech domu. Každý si pak zajistí uzamčení vlastní popelnice. Zřízení přístřešku se ujal p. Lipták. Bude tedy následná realizace řešena přímo s ním.
- P. Fábiková- se přihlásila o veřejnou omluvu od pana Grünthala, když se na některém z předešlých zasedání vyjádřil k problému rozbitých vchodových dveří v bytovém domě p. Fábikem, a to konkrétně k řešení události s pojišťovnou, která se obce tázala na podrobnosti, když byly ohledně šetření nějaké nesrovnalosti, pokud se náhodou nejedná o pojistný podvod. P Fábiková tak žádá omluvu k situaci. P. Grünthal vysvětlil, že formuloval nynější vyjádření jinak, než p. Fábiková přednesla dnes, a že mluvil obecně. Pravděpodobně tak nebylo jeho tvrzení pochopeno správně či vyznělo jinak. Následně p. Fábiková není spokojena s vysvětlením a stále trvá na omluvě, jinak že povede její požadavek výš. Následně se ohradil jeden ze zastupitelů, p. Novotný, proč vzniká taková situace, a opět reagovala p. Fábiková, urážkami, že p. Novotný tam jen sedí a nic si ze zasedání nepamatuje…. Na to vstoupila do diskuze (hádky) starostka, že se již dál nebude nikdo urážet a k tomuto tématu diskuze končí.
Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 19:25 hod

Zápis z VI. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28.6.2015 od 19.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 28.6.2015 od 19.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Magdalena Divišová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček
Omluven : nikdo
Občané : p. Michal Šmíd, p. Václav Fiala, p. Roman Ševčík, p. Antonín Holub, p. Vítězslav Roubík, p. Vlasta Roubíková
Program :
1.) Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
2.) Schvalování závěrečného účtu obce Těchařovice za rok 2014 a účetní závěrky téhož roku
3.) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2015
4.) Debata na téma vybudování nové cyklostezky v místě bývalé zrušené železniční vlečky
5.) Schválení obnovení nájemních smluv na obecní pozemky stávajících nájemníků ZOD Starosedlský Hrádek a p. Buzický
6.) Diskuse
7.) Usnesení , Závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: David Grünthal a Radoslav Bezděk
Hlasování : pro : 6 proti : 0 zdržel se : 1 (Grünthal)
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Davida Grünthala a Radoslava Bezděka.

1. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Zastupitelé obce schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty beze změn, a to do data 30.9.2015.
(poznámka: p. Fábiková uhradila částku za rozbité vchodové dveře u bytového domu čp. 31, mělo tak být uhrazeno dle zápisu z V. zasedání).
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

2. Schvalování závěrečného účtu obce Těchařovice za rok 2014 a účetní závěrky téhož roku
Zastupitelé byli informováni o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těchařovice za rok 2014. Byl prodiskutován bod z výsledné zprávy- nesrovnalost v ocenění lesního porostu obce v inventurizaci majetku. Obec bude muset nechat vypracovat nový posudek a nesrovnalost upravit. Závěrečný účet je tak schválený s výhradou.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

3. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2015 a č. 2/2015

Zastupitelé schválili jednohlasně rozpočtová opatření č. 1 a 2. Viz. Příloha.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

4. Debata na téma vybudování nové cyklostezky v místě bývalé zrušené železniční vlečky

Zastupitelům byly předloženy podklady, které Oú obdržel, týkající se návrhu na vybudování cyklostezky v místě bývalé železniční vlečky Tochovice- přehrada Orlík. Stále jsou v řešení technické parametry vybudování, na dotčených obcích je zvážit, co by jim takový projekt přinesl, a jak by tím obci prospěl či naopak. Zastupitelé mohou celou situaci promyslet a výsledné rozhodnutí

5. Schválení obnovení nájemních smluv na obecní pozemky stávajících nájemníků ZOD Starosedlský Hrádek a p. Buzický

Zastupitelstvo projednalo prodloužení nájemních smluv na pozemky obce Těchařovice, který byly nyní pronajaté Petru Buzickému a ZOD Starosedlský Hrádek. Vzhledem k úpravám (prodej jednoho z pozemků v loňském roce) byla na zmíněné pozemky dána výpověď k 30.9. 2014 s roční výpovědní lhůtou. Bylo tak potřeba smlouvu obnovit v aktuální podobě. Zastupitelé rozhodli tak, že se pozemky opět rozdělí mezi zmíněné nájemníky, a to tak, že budou nadále obhospodařovat ty samé pozemky co nyní, ale bude úprava nájemní smlouvy oproti stávající tak, že každý z nájemníků bude mít smlouvu s obcí jen na své pozemky, nikoliv kompletní smlouvu mezi všemi třemi stranami na ideální polovinu.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0

6. Diskuse

- P. Fábiková- vznesla dotaz, jakou částkou letos přispěje obec Těchařovice vedlejší obci Vrančice (hasičskému sboru) na místní akci- Vrančický Tuplák. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo částku 1.500 Kč jako sponzorský dar.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
- P.Lipták- vznesl žádost na obecní úřad, že by měl zájem o byt v čp. 31 4+1, který je nyní jako poslední neobydlený, a to z důvodu nedodělané rekonstrukce. Zatím je byt ve špatném stavu a není do dokončení rekonstrukce obyvatelný. Zájemce p. Lipták navrhl, že rekonstrukci provede sám, když mu obec poskytne finance na materiál. Zastupitelstvo odsouhlasilo částku ve výši 30.000Kč. Byt tak bude zájemci k dispozici od 1.7.2015, ale nájemné se bude hradit až v době nastěhování, nejdéle však od 2. kvartálu.
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
- P. Bělinová- vznesla diskuzi na téma dotace pro obec od Zelená úsporám, a to na okna v bytovém domě. Vzhledem k velmi špatnému stavu oken je potřeba se pokusit o co nejdřívější výměnu. Debata byla na téma, kdo se vyřízení dotace ujme. Informace a potřebné úkony pro získání dotace se do příštího zasedání zastupitelstva pokusí obstarat p. Bělinová a p. Grünthal.
Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 20:10 hod

Zápis z V. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 15.5.2015 od 19.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 15.4.2015 od 19.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Magdalena Divišová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček
Omluven : 0
Občané : p. Zdeněk Pech, p. Václav Fiala, p. Blanka Hattová
Program :
1. Zahájení, určení osoby vedoucí zasedání, osoby zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení prodeje pozemků
3. Úprava ceníku sekání v obci
4. Diskuze a závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Mgr. Vanda Bělinová
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Ptáček, Marie Fábiková
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a Marii Fábikovou.
2. Schválení prodeje pozemků

A) Zastupitelstvo projednalo prodeje následujících pozemků ve vlastnictví obce v kat. území Těchařovice a v případě schválení prodeje pověřilo starostku Mgr. Vandu Bělinovou k sepsání a podepsání příslušných kupních smluv po provedení přesného zaměření geometrickým plánem.

a) prodej části pozemku č. parc. 1114/1 o výměře 406 m2 panu Davidu Grünthalovi za kupní cenu 13.000,- Kč
b) Prodej pozemku č. 11 o výměře 324 m2 panu Davidovi Grünthalovi za kupní cenu 7.000 Kč,-

Hlasování : pro : 5 proti : 1 (Fábiková) zdržel se : 1 (Grünthal)

Usnesení č. 1/ 5-2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej níže uvedených pozemků v kat. území Těchařovice MUDr. Davidu Grünthalovi, a to:

- část pozemku č. parc. 1114/1 o výměře 406 m2 za kupní cenu 13.000,- Kč
- pozemku č. parc. 11 o výměře 324 m2 za kupní cenu 7.000,- Kč
Diskuze a závěr

- p. Grünthal- veřejně poděkoval některým občanům obce, některým za to, že se o obec starají, udržují v pořádku a snaží se o její rozvoj a jiným ironicky za to, že se navzájem udávají, pomlouvají a poštvávají. Vyjádřil tak svůj postoj k dění a atmosféře v obci. Mimo jiné informoval o skutečnosti týkající se rozbitých vchodových dveří do bytového domu čp. 31, kdy se tak stalo 6.1.2015 panem Jiřím Fábikem, ten podepsal souhlas s uhrazením vzniklé škody a proplacením faktury, kterou vystavila firma vykonávající opravu dveří. Obecnímu úřadu bylo p. Fábikem řečeno, že vše uhradí pojišťovna Kooperativa. Obecní úřad jako poškozený, při komunikaci s pojišťovnou zjistil, že pojistka je na p. Fábikovou (nikoli p. Fábika), a také, že se neslučují výpovědi stran. P. Grünthal tak poukázal na to, že pokud p. Fábiková neuvedla pravdivé informace a skutečnosti, jednalo by se o pojišťovací podvod, a bylo by na zvážení, zda toto oznámit zaměstnavateli a že to ze strany zastupitele není přípustné. Vše se ukáže na finálním vyjádření pojišťovny, zda bude škodná událost likvidní. Zastupitelstvo tak trvá na uhrazení škody do následného zasedání v měsíci červnu.
- P. Grünthal- požádal zastupitelstvo o to, aby se vyjádřilo k jeho návrhu týkajícího se jeho mzdy, které se při nástupu do funkce místostarosty vzdal, aby částka mzdy byla v pokladně obce evidovaná jako speciální účet, který bude využívána nestandartní potřeby občanů obce. O jejich využití a účelu vždy rozhodne zastupitelstvo.

Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
- P.Fábiková- poukázala na malou informovanost občanů o umístění kontejneru na Bioodpad. Bude tak napraveno- písemným zviditelněním na veřejných místech.
- P.Fábiková- tázala se na složení komisí Kontrolního a Finančního výboru. Kdysi to obec Těchařovice praktikovala tak, že předsedové byli zastupitelé, ale ostatní členové kdokoliv z místních občanů. To však krajský auditor pan Kukla vytkl, a tak obec učinila nápravu a ostatními členy komise jsou členové ze zastupitelstva.
- P.Fábiková- tázala se na kupní smlouvy na pozemky, které byly nyní prodány. Po podpisu kupujících budou předloženy na následujícím zasedání zastupitelstva.

Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 19:30 hod

Zápis ze IV. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19.4.2015 od 16.00 hod. na OÚ Těchařovice
Jednání zastupitelstva se konalo dne 19.4.2015 od 16.00 hod. v Obecním úřadu Těchařovice, čp. 10, Těchařovice
Přítomno: 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Mgr. Vanda Bělinová, Magdalena Divišová, Marie Fábiková, MUDr. David Grunthal, Radoslav Bezděk, Josef Novotný, Josef Ptáček
Omluven : 0
Občané : p. Zdeněk Pech, p. Jiří Matějka, p. Jiří Fábik, p. Michal Šmíd, p. Ing. Petr Kadlec, p. Václav Fiala
Program :
1. Zahájení, určení osoby vedoucí zasedání, osoby zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení popř. doplnění programu jednání
2. Schválení prodeje pozemků a záměru prodej pozemků
3. Diskuze a závěr
Zahájení
Určení osoby pověřené vedením zasedání, osoby zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce : Mgr. Vanda Bělinová
Vedením jednání zastupitelstva určen Mgr. Michal Janík, advokát
Ověřovateli zápisu byli navrženi : Radoslav Bezděk, Josef Novotný
Hlasování : pro : 7 proti : 0 zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Radoslava Bezděka a Josefa Novotného.
Schválení, popř. doplnění programu
Byl podán návrh na doplnění programu zasedání o schválení záměru prodeje pozemku č. parc. 11 a části pozemku č. parc. 1114/1, k.ú Těchařovice, o výměře 406 m2, na základě žádosti MUDr. Davida Grünthala
Zastupitel Fábiková vznesla námitku v tom smyslu, že nebylo konání tohoto zasedání zastupitelstva zveřejněn na elektronické úřední desce, ale na úřední destce obecního úřadu Těchařovice a je v rozporu se správním řádem a dále, že nelze dělit pozemek, který je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Na to bylo na žádost zastupitelů reagováno ze strany Mgr. Janíka tak, že tento případný nedostatek nemá vliv na platnost rozhodnutí zastupitelstva a je postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení a dělení pozemku vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace, který není jako komunikace fakticky využívání, žádný právní předpis nebrání.
Hlasování : pro : 6 proti : 1 (Fábiková) zdržel se : 0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce.

2. Schválení prodeje pozemků a schválení záměru prodeje pozemků

A) Zastupitelstvo projednalo prodeje následujících pozemků ve vlastnictví obce v kat. území Těchařovice a v případě schválení prodeje pověřilo starostku Mgr. Vandu Bělinovou k sepsání a podepsání příslušných kupních smluv po provedení přesného zaměření geometrickým plánem.

a) prodej části pozemku č. parc. 1164/1 o výměře 66 m2 paní Věře Kebzové za kupní cenu 5.000,- Kč

Hlasování : pro : 6 proti : 1 (Fábiková) zdržel se : 0
Usnesení č. 1/ 4-2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku č. parc. 1164/1 o výměře 66 m2 , kat. území Těchařovice paní Věře Kebzové za kupní cenu 5.000,- Kč
b) prodej části pozemku č . parc. 1164/1 o výměře 532 m2 MUDr. Davidu Grünthalovi za kupní cenu 21.530,-Kč
Hlasování : pro : 5 proti : 1 (Fábiková) zdržel se : 1 (Grünthal)
Usnesení č. 2/ 4-2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku č . parc. 1164/1 o výměře 532 m2, kat. území Těchařovice MUDr. Davidu Grünthalovi za kupní cenu 21.530,-Kč.
c) prodej části pozemku č. parc. 1164/1 o výměře 500 m2 Ing. Petru Kadlecovi za kupní cenu 35.000,- Kč
d) prodej pozemku č. parc. 28/5 Ing. Petru Kadlecovi za kupní cenu 5.460,- Kč
e) prodej pozemku č. parc. 28/2 Ing. Petru Kadlecovi za kupní cenu 38.950,- Kč
f) prodej pozemku č. parc. 81 Ing. Petru Kadlecovi za kupní cenu 1.900,- Kč
Hlasování o bodech c) – f) : pro : 5 proti : 0 zdržel se : 2 (Divišová, Ptáček)
Usnesení č. 3/ 4-2015: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej níže uvedených pozemků v kat. území Těchařovice Ing. Petru Kadlecovi, a to:
- část pozemku č. parc. 1164/1 o výměře 500 m2 za kupní cenu 35.000,- Kč
- pozemku č. parc. 28/5 za kupní cenu 5.460,- Kč
- pozemku č. parc. 28/2 za kupní cenu 38.950,- Kč
- pozemku č. parc. 81 za kupní cenu 1.900,- Kč
tj. za celkovou kupní ceny ve výši 81.310,- Kč.

B) Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje pozemků č. parc. 11 a části pozemku č. parc. 1114/1 o výměře 406 m2, kat. území Těchařovice.
Hlasování : pro : 5 proti : 1 (Fábiková) zdržel se : 1 (Grünthal)
Usnesení č. 4 / 4-2015: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodej pozemku č. parc. 11 a části pozemku č. parc. 1114/1 o výměře 406 m2, vše kat. území Těchařovice.
4. Diskuze a závěr

Diskuse proběhla na základě žádosti, kterou předložil p. Michal Šmíd (viz. Příloha č. 1), kde žádá obecní úřad o půjčku na rekonstrukci pronajatého bytu vy výší 36.000 Kč (všechny podmínky a specifikace půjčky jsou specifikovány v žádosti, která byla zastupitelům předložena).
Hlasování: pro: 6 Proti: 1 (Fábiková) zdržel se: O
Po diskuzi starostka obce zasedání zastupitelstva ukončila. 17:10 hod

III. ZASEDÁNÍ OZ TĚCHAŘOVICE
dne 29.3.2015
Dle prezenční listiny přítomni:
Vanda Bělinová
Josef Ptáček
Marie Fábiková
David Grünthal
Radoslav Bezděk
Josef Novotný
Magdalena Divišová
Dále přítomni:
Roman Ševčík
Blanka Hattová
Zdeněk Pech
Oldřich Bezděk
Michal Šmíd
Václav Fiala
Petr Kadlec
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Zápisem byla pověřena: Vanda Bělinová
Ověřením zápisu byli pověřeni: Magdalena Divišová
Josef Ptáček
Starostka obce zahájila v 19:00 hod zasedání OZ Těchařovice.
1.) Navržený program jednání:
1.) Došlá a odeslaná pošta
2.) Kontrola usnesení z minulého zasedán9
3.) Informace o prohlídce bytů v bytovém domě čp. 30 a 31, návrhy na řešení drobných rekonstrukcí (kdo bude rekonstrukce investovat- obec x nájemník? )
4.)Komposty- diskuse na téma kompostování bioodpadů- popelnice u každého čp. nebo centrální kontejner
5.)Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
6.)Usnesení
7.)Závěr
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva bez dalších připomínek.
1.Došlá pošta
Členové OZ byli seznámeni s došlou a odeslanou poštou- fakturami.
- Na obecní úřad došly žádosti o odkoupení pozemků obce, níže je tomu věnovaný samostatný bod.
-Starostka informovala o výši faktur za rekonstrukci prasklého vodovodního potrubí, mezi vodárnou a bytovým domem, a nové elektroinstalaci a jističů ve vodárně.
-Přijatá byla pošta od odesílatele pana Buzického, který je majitel 50% pozemků pod bytovým domem čp 30. a 31. Žádost o nájemné s posudky a odhadem ceny byla předložena na zasedání, ale zastupitelstvo na výši požadovaného nájemného nepřistoupilo. Bude se tedy s panem Buzickým dále jednat, jak tuto situaci řešit.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka obce zopakovala usnesení přijatá na minulém zasedání obce. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky k jejich výkonu.

3. Informace o prohlídce bytů v bytovém domě čp. 30 a 31, návrhy na řešení drobných rekonstrukcí (kdo bude rekonstrukce investovat- obec x nájemník? )
Členové OZ diskutovali o situaci a kvalitu bytů v bytovém domě. Veřejně byly pochváleny rodiny- Roubíkovi a p.Chmelařová s p.Ševčíkem. Diskutovalo se o jednom z bytů, který bude potřebovat jisté rekonstrukce číslo 31/7, obecní úřad poskytne materiál, a nájemník rekonstrukci provede. Ostatní drobné rekonstrukce si budou nájemníci provádět samy na vlastní náklady. Bylo tak odsouhlaseno 7 hlasy.
4. Komposty- diskuse na téma kompostování bioodpadů- popelnice u každého čp. nebo centrální kontejner
Zastupitelstvo se shodlo na centrálním kontejneru na bioodpad od občanů obce Těchařovice, který bude pravidelně vyvážen.

5. Prodloužení nájemních smluv na obecní byty
Všem nájemníkům obecních bytů byly nájemní smlouvy prodlouženy o další období do data 30.6. Bylo tak schváleno jednohlasně.

6. Žádosti na odkoupení pozemků v k.ú. Těchařovice
-První žádost byla zaslána na obecní úřad od paní Kebzové, která by měla zájem odkoupit část pozemku č. . 1164/1, konkrétně 66 m2. Ráda by jej využívala k parkování automobilu, časem jako zahrádku, pozemek je těsně přilehlý k jejím stávajícím. Zastupitelé rozhodli jednohlasně pro.
-Druhá žádost o odkoupení části pozemku byla doručena panem Grünthalem. Ten má zájem o část pozemku č. 1164/1, konkrétně 562 m2. I tento pozemek je těsně přilehlý k jeho stávajícím pozemkům, a jeho záměrem je dobudování venkovní jízdárny pro výcvik koní v jezdeckém klubu Bandolero Těchařovice. Pan Gr¨nthal se jako člen zastupitelstva zdržel hlasování, jeden člen- p.Fábiková byla proti, 5 bylo pro (Bělinová, Divišová, Novotný, Bezděk, Ptáček).
-A třetí žádost na odkoupení pozemků přišla od pana Kadlece, který žádá o část pozemku č. 1164/1, konkrétně 500 m2, pozemek č. 28/5, č. 28/2 a č. 81. Celkem se dohromady jedná o 1395 m2. Žadatel by chtěl pozemky využít např. k výsatbě stromků. Vzhledem k velké ploše pozemků, byla schválena obálková metoda (podrobnosti v jednotlivých záměrech), a zastupitelstvo hlasovalo: 4 zastupitelé pro (Bělinová, Fábiková, Grunthal, Bezděk), Ptáček a Novotný se zdrželi, Divišová byla proti.

-Vzhledem k argumentům p. Fábikové, že se mají části pozemků kupovat pospolu a ne odděleně, reagoval p. Grünthal, že by tedy odkoupil i část pozemku 1114/1- 460 m2, nyní se jedná o zarostlou a neudržovanou část vedle rybníka (rákos a křoví), a tak by koupil tuto přilehlou část pozemku se záměrem o její údržbu. Zastupitelé hlasovali. 3 pro (Bělinová, Bezděk, Novotný), 3 se zdrželi (Divišová, Ptáček, Grünthal). 1 proti-Fábiková.

7. Diskuse
-p.Ševčík- tázal se, zda mu bude zakoupena kuchyňská linka do bytu. Stávající není plně funkční. Bude mu uhrazena nová v hodnotě 5.000Kč dle vlastního výběru.
-p.Fiala- upozornil na nepořádek před bytovým domem. Konkrétně na létající igelitové odpady….. Na toto téma se rozvedla diskuze a věci s tím související- že obec instaluje nové oplocení okolo vodárny a dětských prolejzaček. Správce bytového domu byl požádán, aby více apeloval na nájemníky, aby si udržovali pořádek okolo budovy.

8.Usnesení-závěr
Členové OZ se usnesli na následujícím:
-Schválili, že obec nepřistoupí na výši požadovaného nájemného pozemků pod bytovým domem čp 30 a 31, 7 hlasy
-Schválili, že si každý nájemník obecních bytů bude drobné rekonstrukce a úpravy bude hradit sám, vyjímkou bude byt č. 7/31, kde bude k rekonstrukci poskytnuto prostředků na zakoupení Sava proti plísním., 7 hlasy
-Schválili instalaci centrálního kontejneru na Bio odpad, 7 hlasy
-Schválili prodloužení nájemních smluv na obecní byty, 7 hlasy
-Schválili prodej části pozemku č. 1164/1, konkrétně 66 m2, 7 hlasy pro
-Schválili prodej části pozemku č. 1164/1, konkrétně 562 m2, 5 hlasy pro, 1 zdržel, 1 proti
-Schválili prodej části pozemku č. 1164/1, konkrétně 500 m2, 4 hlasy pro, 2 zdrželi, 1 proti
-Schválili prodej pozemku č. 28/5, 4 hlasy pro, 2 zdrželi, 1 proti
-Schválili prodej pozemku č. 28/2, 4 hlasy pro, 2 zdrželi, 1 proti
-Schválili prodej pozemku č. 81, 4 hlasy pro, 2 zdrželi, 1 proti
-Neschválili prodej část pozemku č. 1114/1, 3 pro, 3 se zdrželi, 1 proti

I. USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OZ TĚCHAŘOVICE

dne 14.10.2014

Dle prezenční listiny přítomni: Vanda Bělinová
Josef Ptáček
Marie Fábiková
David Grünthal
Radoslav Bezděk
Josef Novotný
Magdalena Divišová

Dále přítomni:
Roman Ševčík
Jana Chmelařová
Zdeněk Pech
Antonín Holub
Vlasta Roubíková
Vítězslav Roubík

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Zápisem byla pověřena: Vanda Bělinová

Ověřením zápisu byli pověřeni: Marie Fábiková
Josef Ptáček

Starostka obce zahájila v 18:30 hod zasedání OZ Těchařovice.

Navržený program jednání:
1. Došlá a odeslaná pošta
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty
5. Volba předsedy finančního výboru
6. Volba předsedy kontrolního výboru
7. Prodloužení a schválení nájemních smluv na obecní byty
8. 8. Diskuse
9. Usnesení- závěr

Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva bez dalších připomínek. Před zahájením schůze stávající starostka popřála novému zastupitelstvu k úspěšným volbám a následně složili všichni členi zastupitelstva slib.

1. Došlá pošta
Členové OZ byli seznámeni s došlou a odeslanou poštou- fakturami.
- Na obecní úřad došla žádost od pana Michala Sedláčka, Cetyně 31, ve věci odkoupení pozemku č. 818/4, o výměře 46 m2, který potřebuje k užívání jako součást příjezdové komunikace na svůj pozemek. Zastupitelé na základě žádosti schválili 7 hlasy záměr k prodeji (bude zveřejněn se všemi náležitostmi a podmínkami prodeje), a na následujícím zasedání bude rozhodnuto o prodeji konkrétnímu majiteli.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka obce zopakovala usnesení přijatá na minulém zasedání obce. Ze strany zastupitelů nebyly vzneseny žádné připomínky k jejich výkonu.
3. Volba starosty
Členové OZ schválili, že všechny volby proběhnou tajnou volbou. Schválili volební komisy ve složení Marie Fábiková a Magdalena Divišová.
Na funkci starosty byla navržena jediná kandidátka- Vanda Bělinová. Odevzdáno 7 lístků, platných 7 lístků, 7 x pro.
Starostkou obce Těchařovice byla zvolena Vanda Bělinová.
4. Volba místostarosty
Na funkci místostarosty byl navržen jediný kandidát- David Grünthal. Odevzdáno 7 lístků, platných 7 lístků, 6 pro, 1 se zdržel.
Místostarostou obce Těchařovice byl zvolen David Grünthal. Pan Grünthal informoval zastupitelstvo, že se po dobu volebního období vzdává odměny za výkon funkce místostarosty a bude ji vykonávat bezplatně.
5. Volba předsedy finančního výboru
Navrženi byli kandidáti- Radoslav Bezděk a Marie Fábiková. Odevzdáno 7 lístků, platných 7 lístků, 5 hlasů pro pana Radoslava Bezděka a 2 hlasy pro paní Marii Fábikovou.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Radoslav Bezděk.
6. Volba předsedy kontrolního výboru a dalších funkcí
Navržen byljediný kandidát- Josef Novotný. Odevzdáno 7 lístků, platných 7 lístků, 6 hlasů pro, 1 zdržel se.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Josef Novotný.
-funkci správce rozpočtu bude vykonávat opět hlavní účetní František Hampejs
-na funkci pokladníka byl navržen pan Václav Fiala, zastupitelé hlasovali 6 x pro, 1 x proti. Funkci pokladníka bude vykonávat Václav Fiala.
7. Schválení a prodloužení nájemních smluv na obecní byty

- byla projednána platební morálka nájemníků.
- panu Fábikovi byla prodloužena nájemní smlouva do konce listopadu, s tím, že do té doby musí uhradit dlužné nájmy, aby mu byl byt nadále pronajímán. Byla tak pozastavena i již schválená rekonstrukce- rozšíření bytu o jednu místnost z bytu č.6/31. Toto téma bude opět projednáno na dalším zasedání po úhradě nájemného.
- p. Šmíd a p. Bezděk O. mají již také termín, od kterého již budou platit nájem za byt č. 8/31, který na vlastní náklady rekonstruují, a to od 1.11.2014.
- byt č. 4/30 byl pronajat panu Vlastimilu Vernerovi
- byl č. 1/30, který měl nyní v pronájmu pan Ševčíky, bude v pronájmu jeho partnerky paní Chmelařové
- ostatním nájemníkům byly nájemní smlouvy prodlouženy beze změn

8. Diskuse

-p.Fábiková- informovala o rozbitém veřejném osvětlení
-p.Pech- vznes dotaz na termín odklizení bio odpadu na 2 místech obce, bude tak učiněno do konce roku
-p.Bělinová- vznesla návrh na instalaci zpomalujících prahů přes komunikaci v nepřehledné zatáčce u poštovních schránek. Zastupitelé hlasovali pro jejich instalaci 5ti hlasy pro a 2 proti.

7.Usnesení-závěr

Členové OZ se usnesli na následujícím:
 Schválili záměr prodeje pozemku č. 818/4, kat. území Mýšlovice o výměře 46 m2, 7 hlasy pro
 Schválili do funkce starosty obce Vandu Bělinovou, 7 hlasy pro
 Schválili do funkce místostarosty obce Davida Grünthala, 6 hlasy pro
 Schválili do funkce předsedy finančního výboru Radoslava Bezděka, 5 hlasy pro
 Schválili do funkce předsedy kontrolního výboru Josefa Novotného, 6 hlasy pro
 Schválili do funkce správce rozpočtu Františka Hampejse, 7 hlasy pro
 Schválili do funkce pokladníka Václava Fialu, 6 hlasy pro
 Schválili termín doplatku dlužného nájemného p.Fábika do 30.11.2014 a pozastavení zvětšení bytu č.5/31 o místnost z bytu 6/31 do dalšího zasedání, 7 hlasy pro
 Schválili pronájem bytu č.4/30 panu Vernerovi, 7 hlasy pro
 Schválili změnu nájemníka na byt č.1/30, místo p. Ševčíka bude nyní p.Chmelařová, 7 hlasy pro
 Schválili termín 1.11.2014, jako počátek placení nájmu za byt č. 8/31 p. Šmídovi a p.O. Bezděkovi, 7 hlasy pro
 Schválili instalaci zpomalujících pruhů přes komunikaci v nepřehledné zatáčce u poštovních schránek, 5 hlasy pro
Skončeno dne 214.10.2014 v 19:30 hod.

Komentáře nejsou povoleny.